پرورش میگو


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

میگو از پر طرفدارترین منابع پروتئین دریایی در سراسر دنیا محسوب میشود.این آبزی به علت دارا بودن ارزش غذایی و اقتصادی بالا ،محصول عمده صادراتی در بسیاری از کشورهای دینا است. صنعت میگو درصد قابل توجه ای از کل محصولات آبزی پرورس را شامل می شود. ذخایر میگو وجشی دریایی و اقیانوسها جوابگوی تقاضای روزافزون جمعیت جهان برای میگو نیست. افزایش تقاضای باعث افزایش استخرهای پرورش میگو شده است . پرورش میگو موفق میگو و دستیابی به تولید مناسب و مطلوب به عوامل متعددی مانند ساختار مناسب و آماده سازی استخرها ، تامین بچه میگو و... بستگی دارد که در این کتاب این عوامل را توضیح داده است.ُ