استفاده از کمباین قوزه چین در برداشت ماشینی پنبه


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات