استفاده از حشره کش های جایگزین در سفید بالک گلخانه (Trialeurodes vaporariorum) مقاوم به حشره کش های نئونیکوتینوئیدی (ایمیداکلوپراید،‌ استامی پراید)

موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 71
تعداد دریافت فایل: 59