مگس میوه انبهBactrocera zonata saunders و روش های مدیریت آن

موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 52
تعداد دریافت فایل: 13