کنترل مگس میوه زیتون با استفاده از ترکیبات بازدارنده تخم‌ریزی

موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 48
تعداد دریافت فایل: 28